Resultater

Hovedtall

Nøkkeltall for forretningsområdene

NOK mill  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
EVRY Financial Services             
Driftsinntekter  3 222   3 133   3 613   3 682   3 554   3 339  
Normalisert EBITA   432   415   392   371   326   314  
Normalisert EBITA-margin  13,4 %  13,2 %  10,9 %  10,1 %  9,2 %  9,4 % 
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software  181   182  205   115   188   199  
Antall ansatte  1 409   1 238   1 299   1 457   1 490   1 490  
EVRY Norge*             
Driftsinntekter  5 769   5 669   5 761   6 093   6 180   6 607  
Normalisert EBITA   604   430   111   322   359  356  
Normalisert EBITA-margin  10,5 %  7,6 %  1,9 %  5,3 %  5,8 %  5,4 % 
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software  61   64   130   255   334   209  
Antall ansatte Norge  2 193   2 361   2 660   3 344   3 378   3 457  
Antall ansatte Global Delivery        3 103   2 861   2 440  
EVRY Sverige             
Driftsinntekter  3 312   3 245   3 430   3 472   3 293   3 307  
Normalisert EBITA   325   305   232   255   213   234  
Normalisert EBITA-margin  9,8 %  9,4 %  6,8 %  7,3 %  6,5 %  7,1 % 
Operasjonelle investeringer inkl egenutviklet software  51   53   65   80   66   61  
Antall ansatte  1 685   1 778   1 939   2 218   2 308   2 305  

* inkl. Global Delivery årene 2012–2014

Hovedtall for konsernet

  2017  2016  2015  2014  2013 *  2012 ** 
Nøkkeltall (NOK mill)             
Driftsinntekter  12 596   12 246   12 860   12 773   12 600   12 600  
EBITDA  629   1 217   -938  1 020   1 128   1 010  
EBITDA-margin  5,0 %  9,9 %  -7,3 %  8,0 %  8,9 %  7,9 % 
Normalisert EBITDA  1 821   1 583   1 278   1 290   1 219   1 141  
Normalisert EBITDA-margin  14,5 %  12,9 %  9,9 %  10,1 %  9,7 %  9,0 % 
EBITA  353   947   -1 405  543   673   484  
EBITA-margin   2,8 %  7,7 %  -10,9 %  4,2 %  5,3 %  3,8 % 
Normalisert EBITA  1 569   1 322   811   813   764   691  
Normalisert EBITA-margin   12,5 %  10,8 %  6,3 %  6,4 %  6,1 %  5,4 % 
Antall ansatte  8 545   8 864   9 422   10 350   10 323   9 873  
Ordrereserve (NOK mrd)  18,0  20,8  17,1  18,0  16,6  15,3 
Nøkkeltall pr. aksje (NOK)             
Resultat pr. aksje  -0,82   1,12   -5,28   -3,26   -0,29   0,60  
Normalisert resultat pr. aksje   2,82   2,18   1,15   1,85   1,49   1,16  
Fri kontantstrøm pr. aksje  2,86   3,61   2,22   2,44  1,77  1,11 
Bokført egenkapital pr. aksje  10,15   0,73   8,03   16,02   20,04   20,46  
Gjennomsnitt antall utestående aksjer   319 072 529  267 187 441  267 187 441  266 994 898  266 798 981  266 421 202 
Soliditet             
Egenkapitalgrad   28,4 %  1,9 %  19,4 %  40,0 %  44,6 %  45,0 % 
Gjeldsgrad  1,18   31,17   1,87   0,60   0,55   0,55  
Netto rentebærende gjeld (NOK mill)  3 807   6 041   4 008   2 568   2 966   3 007  
Likviditet (NOK mill)             
Likviditetsbeholdning  880   990   900   616   683   561  
Likviditetsreserve  2 580   2 799   2 209   2 414   2 145   2 013  
Operasjonell kontantstrøm  -495   306   217   973   1 027   723  
Normalisert operasjonell kontantstrøm   1 272   1 280   1 002   1 068   1 099   807  
Investeringer i varige driftsmidler  176   161   297   398   484   425  
Investering i egenutviklet programvare  206   189   147   93   143   86  
Salg av varige driftsmidler (salgssum)   24   35   34   75   -   1  
Fri kontantstrøm  913   964   592   652   473   297  
Cash conversion  91,6 %  108,0 %  97,8 %  93,9 %  104,5 %  88,9 % 
Cash conversion etter investeringer  72,0 %  88,0 %  65,8 %  61,7 %  53,2 %  44,2 % 

* 2013 tallene er omarbeidet som følge av implementering av endringer i IFRS 11 Fellesordninger / Joint Arrangements med effekt fra 1. januar 2014, samt klassifisering av EVRY Danmark A/S som «ikke videreført virksomhet».
** 2012 tallene er omarbeidet som følge av implementering av endringer i IAS 19 (pensjon) med effekt fra 1. januar 2013.

Definisjoner nøkkeltall


EBITDA
Resultat før skatt, netto finansposter, av- og nedskrivninger varige driftsmidler og egenutviklet software, og amortisering av kundekontrakter.

Normalisert EBITDA
EBITDA før andre inntekter og kostnader.

EBITA
Resultat før skatt, netto finansposter og amortisering av kundekontrakter.

Normalisert EBITA
EBITA før andre inntekter og kostnader. 

Egenkapitalgrad
Sum egenkapital over summen av egenkapital og gjeld.

Gjeldsgrad
Netto rentebærende gjeld over sum bokført egenkapital.

Netto rentebærende gjeld
Kortsiktig og langsiktig rentebærende gjeld minus bankinnskudd.

Operasjonell kontantstrøm
Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter.

Normalisert operasjonell kontantstrøm
Operasjonell kontantstrøm før andre inntekter og kostnader.

Fri kontantstrøm
Normalisert operasjonell kontantstrøm minus investeringer (eks. salg).

Cash conversion
Normalisert operasjonell kontantstrøm (før finansposter) over normalisert EBITDA.

Cash conversion etter investeringer
Normalisert operasjonell kontantstrøm (før betalte renter) etter investeringer over normalisert EBITDA.

Kontantstrøm pr. aksje
Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter over gjennomsnittlig antall utestående aksjer.

Resultat pr. aksje
Årsresultat som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere) over gjennomsnittlig antall utestående aksjer.

Normalisert resultat per aksje
Årsresultat som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere) justert for andre inntekter og kostnader etter skatt over gjennomsnittlig antall utestående aksjer.