EVRY-aksjen

En av årets største børsintroduksjoner i Norden

Etter å ha blitt tatt av børs i 2015, ble EVRY igjen børsnotert på Oslo Børs (OSE) 21. juni 2017. Ved årsslutt 2017 hadde selskapet en markedsverdi på NOK 12,1 milliarder, og børsnoteringen av EVRY var en av de største i Norden gjennom 2017.

EVRY handles under tickerkoden «EVRY» på Oslo Børs, og aksjen inngikk fra 1. desember 2017 i Oslo Børs Benchmark Index. Ettersom EVRY opererer innenfor det nordiske IT-programvare og servicesegmentet, ble selskapet også inkludert i de to indeksene OSE Software and Services Index og OSE Information Technology Index fra samme dato. Som et av de største IT-selskapene i Norge inngår også EVRY i andre indekser på Oslo Børs, slik som OSE All Share Index, OSE Mutual Fund Index og OSE Mid Cap Index.

1 592

Aksjonærer

+4,8 %

Kursutvikling siden børsnotering

NOK 1,25

pr. aksje i foreslått utbytte

Nøkkeltall aksjonærer  2017 
Antall aksjonærer pr. 31.12.2017  1 592  
% andel som kontrolleres av norske aksjonærer  10 % 
% andel som kontrolleres av utenlandske aksjonærer  90 % 
Største aksjonær, Lyngen Holdco S.A.R.L. (eierandel)  54,3 % 

Kilde: Oslo Børs, Euroland

EVRYs aksjekurs

EVRY ble notert til NOK 31,00 pr. aksje den 21. juni 2017. Aksjekursen steg med 4,8 prosent fra første handelsdag i juni til NOK 32,50 ved utgangen av desember 2017. Til sammenligning steg Oslo Børs’ Benchmark Index (OSEBX) med 16,4 prosent i samme periode, mens OSE Information Technology Index (OSE45GI) og OSE Software and Services Index (OSE4510GI) hadde en avkastning i samme periode på henholdsvis 2,9 og 7,7 prosent. EVRYs markedsverdi ved utgangen av 2017 var NOK 12,1 milliarder.

​EVRYs relative kursutvikling mellom børsnoteringen 21. juni 2017 og årsslutt 2017​

Kilde: Oslo Børs

Aksjekapital, markedsverdi og aksjonærstruktur

Gjennom et bruttoproveny på NOK 3 200 millioner, utstedte EVRY 103 225 806 nye aksjer i forbindelse med børsnoteringen som ble gjennomført 21. juni 2017. Ved utgangen av desember 2017 var aksjekapitalen i selskapet NOK 649 millioner fordelt på  370 806 077 ordinære aksjer, med pålydende verdi NOK 1,75 pr. aksje. Alle ordinære aksjer har lik stemmerett og lik rett til å motta utbytte. Pr. 31. desember 2017 eide selskapet ingen egne aksjer.

Total markedsverdi pr. 31. desember var NOK 12,1 milliarder, basert på 370 806 077 ordinære aksjer og en kurs på NOK 32,50 pr. aksje.

Lyngen S.A.R.L. HoldCo (et selskap indirekte kontrollert av private equity fond forvaltet av Apax Partners LLP) er største aksjonær i EVRY, og eier 201,4 millioner aksjer tilsvarende 54,3 prosent av totalt antall utestående aksjer i selskapet ved utgangen av 2017. Nest største aksjonær er fond kontrollert av Polygon Global Partners LLP, mens Folketrygdfondet er den tredje største aksjonæren.

Britiske aksjonærer er den største aksjonærgruppen, og kontrollerer 66 prosent av aksjekapitalen. Norske aksjonærer er den nest største gruppen, og kontrollerer om lag 10 prosent av aksjekapitalen, mens amerikanske investorer kontrollerer like under 8 prosent. EVRY hadde 1 592 registrerte private og institusjonelle aksjonærer ved utgangen av 2017, hvor andelen av utenlandske investorer var ca. 90 prosent.

Nøkkeltall  2017 
Totalt antall utestående aksjer ved utgangen av året  370 806 077 
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer ved årsslutt  319 072 529 
Antall aksjer handlet siden børsnotering (millioner aksjer)  76,4  
Gjennomsnittlig daglig handel siden notering (tusen aksjer)  561,4  
Antall handelsdager siden notering  136 
Aksjekurs ved børsnotering (NOK pr. aksje)  31,00 
Aksjekurs ved årsslutt (NOK pr. aksje)  32,50 
Høyeste sluttkurs gjennom året (NOK pr. aksje)  33,90 
Laveste sluttkurs gjennom året (NOK pr. aksje)  28,00 
Volumvektet gjennomsnittlig aksjekurs siden notering (NOK pr. aksje)  30,90 
% endring i aksjekurs siden notering  4,8 % 
% endring i OSE Benchmark Index siden notering  16,4 % 
% endring i OSE Information Technology Index siden notering  2,9 % 
% endring i OSE Software and Service Index siden notering  7,7 % 
Normalisert resultat (NOK pr. aksje)  2,82 
Foreslått utbytte (NOK pr. aksje)  1,25 
Markedsverdi ved årsslutt (NOK milliarder)  12,1 

Kilde: Oslo Børs, Euroland, EVRY ASA

Handelsvolum siden børsnotering

Som følge av store eierandeler fra selskapets to største aksjonærer Lyngen Holdco S.A.R.L. og fond kontrollert av Polygon Global Partners LLP, har EVRY-aksjen vært utsatt for relativt lav fri flyt og lavt handelsvolum gjennom 2017. Siden børsnoteringen i juni 2017 har antall omsatte aksjer i markedet vært 76,4 millioner, noe som tilsvarer 20,6 prosent av totalt antall utestående aksjer i selskapet. Det gjennomsnittlige antall aksjer omsatt pr. dag har vært ca. 561 000, tilsvarende 0,2 prosent av totalt antall utestående aksjer.

Analytikerdekning

Ved utgangen av 2017 var det seks finansanalytikere/meglerhus som har analysedekning på selskapet, hvorav to er norskbaserte. Det legges vekt på å gi relevant, konsistent, oppdatert og fullstendig informasjon for å skape interesse og tillit, og samtidig sikre likebehandling av alle analytikere. Daglig kontakt med investorer og analytikere håndteres av EVRYs Investor Relations avdeling.

Oversikt over analytikere som har analysedekning på EVRY pr. 31. desember 2017

Meglerhus  Analytiker 
ABG Sundal Collier ASA  Aksel Øverland Engebakken 
Credit Suisse International  Charles A. Brennan 
DNB Bank ASA  Christoffer Wang Bjørnsen 
Goldman Sachs International  Gautam Pillai 
Morgan Stanley & Co. International plc  Adam Wood 
UBS Investment Bank  Michael Briest 

Utbyttepolitikk

EVRY har en målsetning om en langsiktig utbyttepolitikk som skal gi en utbytteutdeling på over 60 prosent av konsernets normaliserte årsresultat. Forslag om å utbetale utbytte er begrenset av eventuelle bestemmelser i selskapets til enhver tid gjeldende låneavtale og/eller begrensninger knyttet til andre relevante kontraktsforhold på det aktuelle utbyttetidspunktet. Det kan ikke garanteres at et utbytte vil bli foreslått eller utdelt hvert år. Dersom et utbytte foreslås, kan det ikke garanteres at utbyttet vil bli i den størrelsesorden som antydes ovenfor.

Styret i EVRY vil i forbindelse med Generalforsamlingen foreslå et utbytte på NOK 1,25 pr. aksje basert på 2017, som representerer 44 prosent av normalisert årsresultat for 2017. Dette tilsvarer en utbytteutbetaling på totalt NOK 464 millioner fra selskapet, basert på totalt antall utestående aksjer pr. 31. desember 2017. 

Investorrelasjoner

EVRY er forpliktet til å gi nøyaktig, relevant, rettidig og konsistent informasjon til kapitalmarkedet. EVRY følger Oslo Børs’ Investor Relations anbefaling av 1. mars 2017, hvor formålet er at EVRY skal sikre at selskapet overholder regelverket for finansiell rapportering og kommunikasjon som påkrevd i det norske finansmarkedet, og at selskapet oppfyller markedsaktørenes forventninger til tidsriktig og konsistent informasjon. 

All informasjon som kan være betydningsfull, relevant og markedssensitiv for kapitalmarkedet blir distribuert via Oslo Børs´ Newsweb, gjennom media og/eller via pressemeldinger.

20 største aksjonærer pr. 31. desember 2017

Aksjonær  Antall aksjer  Eierandel % 
Morgan Stanley & Co. Int. PLC.  201 410 067  54,32 
Polygon (PE) Holdings LTD  19 444 554  5,24 
Folketrygdfondet  18 670 507  5,04 
The Bank of New York Mellon SA/NV  9 961 215  2,69 
State Street Bank and Trust Comp  8 419 557  2,27 
Northwestern Trust Global Services LTD  4 715 352  1,27 
State Street Bank and Trust Comp  4 686 622  1,26 
Invesco Funds Series 4  4 678 139  1,26 
Danske Bank A/S  4 114 404  1,11 
Credit Suisse Securities (USA) LLC  4 034 600  1,09 
State Street Bank and Trust Comp  3 966 812  1,07 
Arctic Funds PLC  3 058 531  0,82 
Skandinaviska Enskila Banken  3 005 087  0,81 
Arctic Funds PLC  2 671 145  0,72 
Credit Suisse Securities (Europe)  2 650 368  0,71 
Merrill Lynch International  2 535 000  0,68 
Tredje AP-Fonden  2 504 901  0,68 
UBS AG  2 459 581  0,66 
Morgan Stanley & Co. Int. PLC.  2 418 248  0,65 
State Street Bank and Trust Comp  2 407 095  0,65 
20 største aksjonærer totalt  307 811 785  83,01 

* Lyngen Holdco S.A.R.L hadde pr. 31. desember 2017 en eierandel på 54,3 % i EVRY ASA, holdt gjennom en konto hos Morgan Stanley & Co. Int. PLC. Lyngen Holdco S.A.R.L er indirekte kontrollert av private equity fond forvaltet av Apax Partners LLP.

Kilde: Euroland

Björn Ivroth ringer i børsklokka og noteringen av EVRY på Oslo Børs er et faktum. Fra venstre: Henrik Schibler, Björn Ivroth, Øivind Amundsen (Oslo Børs), Göran Lindahl og Wiljar Nesse.

Geografisk fordeling av aksjonærer pr. 31. desember 2017

Land  Antall aksjer  Prosentandel av antall aksjer  Antall aksjonærer  Prosentandel av antall aksjonærer 
Storbritannia  243 680 809  65,7  40  2,5 
Norge  36 243 163  9,8  1 350  84,8 
USA  28 870 364  7,8  35  2,2 
Frankrike  15 698 470  4,2  15  0,9 
Sverige  14 188 935  3,8  52  3,3 
Irland  11 021 002  3,0  16  1,0 
Australia  4 455 781  1,2  0,4 
Luxembourg  4 344 273  1,2  12  0,8 
Belgia  2 946 157  0,8  0,4 
Andre  9 357 123  2,5  59  3,7 
Totalt  370 806 077  100,0  1 592  100,0 

Kilde: Euroland

Prosentvis eierandel fordelt på geografi pr. 31. desember 2017

Kilde: Euroland