Resultater

Alternative resultatmål

EVRY konsernets finansielle informasjon er utarbeidet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). I tillegg til de ordinære resultatmålene presentert i henhold til IFRS, ønsker ledelsen å gi alternative resultatmål som bidrar til å øke forståelsen for konsernets underliggende resultater. Finansielle alternative resultatmål er ment å forbedre sammenlignbarheten av resultater og kontantstrømmer mellom perioder, og det er EVRY's oppfatning at disse brukes regelmessig av analytikere, investorer og andre. Disse resultatmålene er justerte IFRS resultatmål som er definert, beregnet og benyttet på en konsistent og transparent måte over år og på tvers av selskapet der det er relevant. De alternative resultatmålene hensyntar andre inntekter og kostnader som er definert som poster som anses spesielle etter sin art og inkluderer blant annet avsetning for restrukturering, nedskrivning, strategiske prosesser og refinansiering.

Finansielle alternative resultatmål skal ikke anses som erstatning for resultatmål som er i overensstemmelse med IFRS.

Organisk vekst

Organisk vekst er et mål på selskapets evne til vokse ved tilleggsalg til eksisterende og nye kunder, i motsetning til økt salg som følge av oppkjøp. Organisk vekst defineres som inntekter justert for effekter av vesentlige tap av kontrakter, oppkjøp, salg av virksomhet og valutaeffekter. Dette er et viktig måltall for EVRY og for brukerne av regnskapet da det illustrerer underliggende vekst i driften uten effekter som ikke er driftsrelaterte.

NOK mill  2017  2016  Vekst i prosent 
Rapporterte inntekter  12 596,4   12 246,4   2,9 % 
Valutakurseffekt  -61,2   0,5 % 
Oppkjøp av virksomhet  122,5   -1,0 % 
Grunnlag for organisk vekst  12 596,4   12 307,6   2,4 % 

NOK mill  2016  2015  Vekst i prosent 
Rapporterte inntekter  12 246,4   12 859,5   -4,8 % 
Valutakurseffekt  51,4   0,4 % 
Grunnlag for organisk vekst  12 246,4   12 910,9   -4,4 % 
Tap av DNB non-mainframe kontrakt  -   -548,0  -3,5 % 
Grunnlag for organisk vekst justert for DNB  12 246,4   12 362,9  -0,9 % 

Normalisert EBITA og EBITDA

Resultat før skatt, netto finansposter og amortiseringer av kundekontrakter (EBITA) er et viktig resultatmål for EVRY. EBITDA er før av- og nedskrivninger av varige driftsmidler og egenutviklet software. Normalisert EBITA/EBITDA er definert som EBITA/EBITDA minus postene definert som andre inntekter og kostnader, som blant annet inkluderer nedskrivning og restrukturering. Disse resultatmålene anses som nyttige for regnskapsbrukerne når de skal vurdere operasjonell lønnsomhet på en mer variabel kostbase da disse ekskluderer amortisering og avskrivning på investeringer, samt poster som ikke anses som en del av ordinær drift.

NOK mill  2017  2016 
Normalisert EBITA  1 568,6   1 321,6 
Avsetning til restrukturering  -32,9   -77,9  
Nedskrivning av andre balanseposter/prosjekter  -   -26,1  
IBM outsourcing avtale  -940,9   -249,8  
Strategiske prosesser/refinansiering  -241,3   -21,1  
Rapportert EBITA  353,4   946,7  

NOK mill  2017  2016 
Rapportert EBITA  353,4   946,7  
Av- og nedskrivninger varige driftsmidler og egenutviklet software  275,6   270,3  
Rapportert EBITDA  629,0   1 216,9  
Avsetning til restrukturering  32,9   77,9  
Nedskrivning av andre balanseposter/prosjekter  -   17,3  
IBM outsourcing avtale  917,9   249,8  
Strategiske prosesser/refinansiering  241,3   21,1  
Normalisert EBITDA  1 821,2   1 583,0  

Normalisert operasjonell kontantstrøm

Normalisert operasjonell kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter minus kontantstrømmen fra andre inntekter og kostnader. EVRY mener dette resultatmålet gir et bedre uttrykk for den underliggende kontantstrømmen fra driften da den hensyntar kontanteffekter av poster som ikke er direkte relatert til den underliggende driften til selskapet, og som vil være nyttig for brukerne av regnskapet når de skal analysere selskapets driftsmessige lønnsomhet.

NOK mill  2017  2016 
Normalisert operasjonell kontantstrøm  1 272,2   1 280,2  
Utbetalinger knyttet til restrukturering  -195,2   -368,2 
Utbetalinger relatert til strategiske prosesser/refinansiering  -342,9   -51,2 
Utbetalinger relatert til IBM outsourcing avtale  -1 228,8   -594,9 
Kontantstrøm fra ikke-videreført virksomhet  -   -0,8 
Effekt av oppkjøp av nye selskaper  -   40,7 
Rapportert operasjonell kontantstrøm*  -494,7   305,9  

* Tilsvarer netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter i kontantstrømoppstillingen.

Fri kontantstrøm

Fri kontantstrøm representerer den kontantstrømmen som EVRY er i stand til å generere etter at nødvendige investeringer er foretatt. Fri kontantstrøm er definert som kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter justert for kontanteffekten av andre inntekter og kostnader minus investeringer i varige driftsmidler og egenutviklet software og salg av varige driftsmidler.

NOK mill  2017  2016 
Normalisert operasjonell kontantstrøm  1 272,2   1 280,2 
Investeringer i varige driftsmidler  -176,3   -161,1 
Investering i egenutviklet software  -206,3   -189,4  
Salg av varige driftsmidler  23,6   34,5  
Fri kontantstrøm  913,2   964,2  

Cash conversion

Cash conversion måler hvordan EBITDA konverteres til kontanter og er definert som normalisert operasjonell kontantstrøm før betalte renter delt på normalisert EBITDA. I tillegg måles også cash conversion etter investeringer i varige driftsmidler og egenutviklet software og salg av varige driftsmidler.

NOK mill  2017  2016 
Normalisert operasjonell kontantstrøm  1 272,2   1 280,2  
Betalte renter  395,0   428,9  
Normalisert EBITDA  1 821,2   1 583,0  
Cash conversion (i prosent)  92 %  108 % 
Investeringer i varige driftsmidler   -176,3   -161,1  
Investering i egenutviklet software  -206,3   -189,4  
Salg av varige driftsmidler   23,6   34,5  
Cash conversion etter investeringer (i prosent)  72 %  88 % 

Normalisert resultat pr. aksje

Normalisert resultat pr. aksje er beregnet som forholdet mellom årsresultat som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere) justert for andre inntekter og kostnader etter skatt over gjennomsnittlig antall utestående aksjer.

NOK mill  2017  2016 
Årsresultat som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere)  -262,2  300,1 
Andre inntekter og kostnader (note 2)  1 215,1  374,9 
Finanskostnader relatert til ny finansiering  313,0 
Skatteeffekt andre inntekter og kostnader  -366,8  -93,7 
Normalisert årsresultat som tilfaller aksjonærene (morselskapets eiere)  899,2   581,3  
Gjennomsnittlig antall utestående aksjer  319 072 529  267 187 441  
Normalisert resultat pr. aksje  2,82  2,18