Om EVRY

Vi former fremtiden – i dag

EVRY søker hele tiden etter teknologier og løsninger som gir våre kunder forretningsmessige fortrinn. Ny teknologi gir nye muligheter, og EVRY satser både på innovasjon, kompetanse og kultur – for å utvikle nye digitale tjenester som bidrar til å forme fremtiden.

Vi beveger oss inn i en æra med høy digital transformasjon. Når en teknologi først blir moden, øker adopsjonsraten dramatisk både i næringslivet, offentlig sektor og i samfunnet for øvrig. 

Kunstig intelligens vil være en sentral drivkraft for digitaliseringen fremover, i form av en rekke teknologier knyttet til blant annet sanseinformasjon, bildetolkning, talegjenkjenning, språkprosessering, maskinlæring, kognitiv databehandling og robot-teknologi blir viktig i årene som kommer. EVRY jobber bredt på tvers av alle disse teknologiområdene.

Digitale talenter former fremtiden

EVRYs verdiforslag for de ansatte er «Shape the future today». Gjennom 2017 har EVRY vært mer delaktig i å forme fremtiden enn noen gang tidligere. Selskapet har satset aktivt på talenter og har rekruttert en rekke nye medarbeidere med kompetanse på viktige nye teknologiområder som blockchain, kunstig intelligens, augmented reality, robotisering, maskinlæring og tingenes internett (IoT).

Med satsningen Innovation Lab får unge talenter prøve seg på spennende digitale problemstillinger knyttet til reelle kundeutfordringer. Satsningen Cognitive Solutions gjør at flere enn 60 EVRY-ansatte nå er dedikerte til å jobbe med kognitive løsninger. EVRY Strategic Design Lab forener kunnskapsmiljøer innenfor ledelsesrådgivning, tjenestedesign, kundeopplevelse og digitale løsninger for å styrke kunders konkurransekraft. 

Økt satsning på ny teknologi og tjenesteutvikling vil bli ytterligere intensivert i årene fremover. EVRY er i en unik posisjon til å skape fortrinn for både kunder, samfunnet og alle brukere av digitale tjenester.

"Med satsningen Innovation Lab får unge talenter prøve seg på spennende digitale problemstillinger knyttet til reelle kundeutfordringer."

TONE MARIE WAHLSTRØM

Head of EVRY Innovation Lab

"Jeg jobber med GDPR og hjelper kunder med å tilpasse seg denne nye personvernforordningen. I tillegg til å etablere systemer, rutiner og prosesser som møter de nye kravene, hjelper vi kunder med å finne nye forettningsmuligheter som oppstår i kjølvannet av forordningen."

LINDA KLAMER

Junior Consultant, Project Management & Test and Quality Services – Sweden

"Fra et ledelsesperspektiv kan kunstig intelligens bidra til å fatte bedre beslutninger basert på data, og man kan automatisere driften i større grad. Kunstig intelligens kan utføre rutineoppgaver, slik at de ansatte kan bruke tiden på mer produktive gjøremål."

BJØRN EDVARD FOGH

Consultant, Technology Consulting – Norway

"Fremfor alt jobber vi med å gjøre våre kunder til ledestjerner innen sine bransjer. Dette gir dem økt konkurransekraft, og bidrar ofte til positive samfunnsgevinster."

TORBJØRN MATTON

Sales Executive, Retail, Transport and Logistics – Sweden

"Jeg jobber med det som vi definerer som emerging technologies, alt fra tingenes internett til maskinlæring, kunstig intelligens, augmented reality og programvareroboter. Min rolle som strategisk rådgiver for våre kunder er å sette disse teknologiene i en kontekst som skaper mening og gir verdi."

ELIN HAUGE

Head of Emerging Tech Navigators – Norway

Kognitiv kompetanse

Kognitiv databehandling, som handler om å forstå og behandle symbolsk og konseptuell informasjon, er et teknologiområde EVRY har bygget og bygger betydelig kompetanse på. Implementering av kognitive løsninger skaper vinn-vinn- situasjoner for både kunder og deres sluttbrukere. Kognitive løsninger bidrar til at virksomheter kan hente ut meningsfylt innsikt fra sine data og tilby mer relevante og tilpassede tjenester. 

Banksektoren, hvor EVRY har en unik posisjon, er bare en av de bransjene som har stort potensial på dette feltet. Kundene forventer sømløse, enkle digitale tjenester i den kanalen de selv foretrekker. For å møte forventningene og samtidig være konkurransedyktig i markedet, behøver bankene løsninger for å forstå og utnytte sine data bedre. Kognitive løsninger kan ut fra intern og ekstern kundeinformasjon gi verdifull innsikt, som kan gi en langt mer personlig og individuell rådgivning, innsikt som også kan brukes videre av virtuelle assistenter eller chatboter.

Robot rekrutterer flere kvinner

EVRY jobber med en rekke digitaliseringsprosjekter og bruker ofte egen virksomhet til testing og pilotering. Et eksempel på dette er bruk av roboter til rekruttering.  Dette har vært svært vellykket. I første fase benyttes robotteknologi i form av en spillbasert evnetest, der kandidatenes logiske sans og evne til å løse komplekse oppgaver blir undersøkt. I andre fase gjennomføres det en personlighetstest, mens det i tredje fase er et videointervju med spørsmål om digitalisering. Roboten er særlig involvert i del én og to av denne utvelgelsesprosessen. De viktigste kriteriene roboten ser etter, er personlige egenskaper knyttet til kontinuerlig utvikling og læring. Den ser også etter logisk resonnering og matematisk forståelse, samt hvordan og hvor raskt man tilegner seg nye ting. 

Denne objektive formen for screening har ført til at EVRY har fått flere kvinnelige kandidater, noe som er svært positivt i en mannsdominert bransje. Av EVRYs om lag 600 nyansatte i 2017 var 33 prosent kvinner. I kategorien unge nyutdannede var kvinneandelen på hele 40 prosent, mot et bransjesnitt på 24 prosent.

"Jeg jobber med skytjenester og samarbeider tett med internasjonale tungvektere som Google, Microsoft, Amazon Web Services og IBM. Sammen bidrar vi til å styrke innovasjonsgraden i samfunnet, og gjør ny teknologi lettere tilgjengelig."

CECILIA ALLMÉR

Junior Consultant, Sales and Partnerships – Sweden

"EVRY er et selskap som er i front på det meste som skjer innen teknologi. Vi jobber med store, viktige løsninger for samfunnet, men også for den enkelte medarbeider hos våre kunder, som gjennom digitalisering får en enklere hverdag."

VINCENT AARDALSBAKKE

Head of Intelligent Automation – Norway

"EVRY har vært en teknologileder gjennom mange år. For å forbli relevant og opprettholde vår ledende posisjon, er det ikke nok å fokusere kun på teknologi. Vi må ta et utenfra-og-inn-perspektiv og skape verdi ved å ta utgangspunkt i kundenes kontekst."

KAREN DESILVA

Lead Designer, EVRY Strategic Design Lab – Norway

"Jeg jobber med blockchain, robotisering og kunstig intelligens. Det er svært interessant å gjøre dette i EVRY. Vi har de riktige kundeforholdene, samtidig som vi utforsker nye måter å utvikle tjenester på, som gir høy verdi for kundene."

ARON AZZOUT

Strategic Advisor, Business Quality & Development – Norway

Det digitale liv

Digitalisering, innovasjon og distruptive forretningsmodeller er hyppig omtalt i mediene. Bak overskriftene, visjonene og skremmende fremtidsscenarier, er det en ganske rasjonell verden – folks hverdag. Vi blir fortalt at forandring skjer raskere, og at digitalisering vil påvirke oss alle. Men hva mener egentlig befolkningen om dette? EVRY har studert folks daglige digitale liv og brukt fokusgrupper og representative innbyggerundersøkelser i Norge og Sverige for å finne folks holdninger til, og tanker om digitalisering, automatiserte tjenester, robotteknologi og kunstig intelligens. 

Våre funn viser at folk er mer forvirret enn opplyst av buzzwords og moderne terminologi.

Selv om folk ikke er interessert i teknologitrender og terminologi, er de interessert i de konkrete fordelene ved digitalisering. Alle ønsker å spare tid, ha kortere køer, og friheten til å utføre oppgaver når det passer dem. Over 75 prosent av befolkningen i Norge og Sverige mener at digitale tjenester sparer tid. Automatisk selvangivelse, online-billett- bestilling og mobilbank er eksempler på tjenester som de opplever at forenkler deres daglige liv. Andre eksempler som kommer frem, er at det nå er mye lettere å få oversikt over ulike produkter og tjenester – og finne frem til det beste tilbudet. 

Våre funn viser at over halvparten av befolkningen i Norge og Sverige mener at digitale tjenester gjør det lettere for dem å organisere familieaktiviteter. Folk er ikke interessert i teknologi for teknologiens skyld, men hvordan det gjør tjenestene de bruker bedre, mer tilgjengelige, mindre tidkrevende, mindre kompliserte og billigere.

Folk er ikke interessert i teknologi for teknologiens skyld, men hvordan det gjør tjenestene de bruker bedre, mer tilgjengelige, mindre tidkrevende, mindre kompliserte og billigere.

Et digitalisert samfunn

Digitaliseringen av det nordiske samfunnet fortsetter med økende fart, og EVRY er en viktig motor for denne utviklingen. I årene som kommer vil digitaliseringen av samfunnet skje på stadig flere områder, og gi mange positive effekter. Både statlige virksomheter, kommuner og private selskaper lanserer nye digitale løsninger og tjenester som forenkler og forbedrer innbyggernes hverdag. Eksempler på dette er digitalisert måling av strømforbruk og hvordan dette kan bidra til smartere energibruk. Kunnskapen om hvordan mennesker forflytter seg kan brukes til smartere planlegging og gi bedre flyt i kollektivtrafikken. Innen renovasjon kan data blant annet brukes til smartere styring av avfallshentingen, og helsevesenet kan oppnå store effektiviseringsgevinster gjennom analyser av stordata. Selv rørleggeren må forholde seg til ny teknologi - kanskje blir det i form av VR-briller som viser installasjonskart og instruksjoner? 

Det blir viktig å forstå den nye teknologien og ikke snu ryggen til. EVRY skal være en pådriver for dette, og jobber målbevisst med å utvikle og implementere nye kundeløsninger, som gir gode samfunnsmessige gevinster.