Om EVRY

Digitale kundefortrinn

EVRYs kunder ønsker å effektivisere og forenkle sine arbeidsprosesser, bedre konkurransekraften, øke kvaliteten i det de gjør, skape gode kundeopplevelser og oppnå bedre compliance i sitt daglige arbeid. EVRY hjelper kunder med å lykkes med dette, gjennom bruk av ny teknologi.

Bredden i det EVRY leverer til kunder er svært omfattende. Rettesnoren er å skape reell forretningsverdi og gi digitale fortrinn. For å lykkes med dette må EVRY gå i tettest mulig partnerskap med sine kunder og virkelig forstå driverne bak deres forretning slik den er i dag, og hva som vil påvirke dem i fremtiden.

Bedre kundeservice med roboter

Fjellinjens kundesenter behandler et stort antall henvendelser og det brukes mye tid på manuell behandling og oppdatering av ulike systemer. Sammen med EVRY ble det iverksatt et prosjekt hvor en programvarerobot skulle ta over rutineoppgaver for Fjellinjens kundesenter. Den tekniske løsningen kalles Robotic Process Automation (RPA) og er basert på programvare fra UiPath.

Roboten utfører oppgaver i samme systemer som de ansatte på kundesenteret og håndterer nå omtrent 2 000 eposthenvendelser hver måned. Dette frigir tid, samtidig som kvaliteten på saksbehandlingen er blitt bedre. Sakene som behandles av roboten vedrører endringer i kundeprofil som oppdatering av adresse eller registreringsnummer og registrering av nye kunder. Dette gjør at Fjellinjens kundeservice kan hjelpe flere kunder, betjene forespørslene raskere, og bruke tiden på oppgaver som krever individuell vurdering. Fjellinjens mål er at 50 000 eposthenvendelser skal automatiseres i året.

Fra kostnadseffektive skytjenester til modernisering, innovasjon og lansering av nye digitale tjenester. EVRY bistår kunder med deres digitale endringsreise – og hjelper til med å kapitalisere på de digitale fordelene man kan oppnå med ny teknologi.

Roboten Robin tar rutineoppgavene

Oppgaver som har faste regler og utføres mange ganger, er lønnsomt å automatisere. Stavanger kommune og EVRY har gjennomført et prosjekt som automatiserer prosesser i regnskapsavdelingen ved hjelp av robotteknologi. Tidligere måtte medarbeiderne kontrollere at hver eneste anviste faktura var reell før den ble sendt til utbetaling. Nå gjør programvareroboten Robin denne jobben. Han fungerer i praksis på samme måte som en ansatt, og bruker kommunens eksisterende systemer. Dette har ført til at kommunen årlig slipper manuell etterkontroll av 160 000 fakturaer. Det anslås at dette vil spare kommunen for om lag 2 000 arbeidstimer i året.

Automatisert byggesak

For å få kortere saksbehandlingstid, bedre samhandling og reduserte kostnader, jobber Bodø og Kongsberg kommune sammen med EVRY for å utvikle, implementere og realisere automatisert saksbehandling av byggesaker. Automatisering av byggesaker gir en vesentlig forenkling av interaksjonen mellom innbyggerne, lokalt næringsliv og saksbehandlere. På denne måten frigjøres tid til kvalitetsarbeid, oppfølging og ettersyn. Løsningen ivaretar integrasjon med nasjonale registre og datakilder som karttjenester, matrikkelen, planregistre og folke- og enhetsregisteret. All nødvendig informasjon finnes i ett og samme brukergrensesnitt.

De fleste enkle byggesaker kan i praksis automatiseres i sin helhet, noe som reduserer behovet for menneskelig bearbeiding. Også ved kompliserte utbyggingsprosjekter, der vurderinger og skjønn slår inn, vil man oppnå positive effekter.

Det er store, samfunnsøkonomiske gevinster som nå realiseres. I løpet av en 15-årsperiode er besparelsespotensialet hele 1,5 milliarder kroner for kommunal sektor og én milliard kroner for byggenæringen, ifølge en studie Devoteam har gjort for Direktoratet for byggkvalitet.

For å få kortere saksbehandlingstid, bedre samhandling og reduserte kostnader, jobber Bodø og Kongsberg kommune sammen med EVRY for å utvikle, implementere og realisere automatisert saksbehandling av byggesaker. I løpet av en 15-årsperiode er besparelsespotensialet hele 1,5 milliarder kroner for kommunal sektor og én milliard kroner for byggenæringen.

Analyse i skyen gir bedre kjøttkvalitet

Norsvin jobber med å avle frem hvilken svinegenetikk som skal videreføres. Det er viktig at grisene som det avles videre på har god kjøttkvalitet og en god helse. For å avle frem framtidens griser, blir det gjort målinger av en stor mengde data fra grisene. I samarbeid med EVRY tester nå Norsvin tre skyplattformer for å innhente data og analyse på én og samme plattform slik at prosessen blir mer effektiv, informasjonen blir enklere å hente inn, og tryggere å lagre. En forbedret prosess gjør det mulig for forskerne i Norsvin å sikre økt dyrevelferd og bedre kjøttkvalitet.

For å skape reell forretningsverdi og gi digitale fortrinn, må EVRY gå i tettest mulig partnerskap med sine kunder og forstå driverne bak deres forretning slik den er i dag – og hva som vil påvirke dem i fremtiden.

Bidrar til å fornye Statoil

Gjennom et nært og langsiktig samarbeid har EVRY opparbeidet solid forståelse av Statoils virksomhet, og bidrar til å fornye og videreutvikle selskapet. Det er i 2017 inngått en rammeavtale som i tillegg til tradisjonelle tjenesteområder som IT-utvikling, visualisering og prosjektledelse, nå også omfatter områder Data Science & Analytics, kunstig intelligens, maskinlæring og tingenes internett. EVRY skal levere den bredden av høyteknologisk kompetanse som Statoil etterspør, med økt fokus på nye og innovative tjenester. Samarbeidet innebærer blant annet at EVRY vil forsterke og utvide sitt kognitive kompetansesenter.