Operational excellence

Rigget for økt lønnsomhet

EVRY har lagt bak seg nok et år med betydelig operasjonell utvikling. Det er både gjort organisatoriske endringer og tilpasninger for å gi et best mulig tilbud til kunder, og posisjonere selskapet for nye tjenesteområder og lønnsom vekst.

EVRY opererer i et markedssegment med hurtig utvikling og er nødt til å raskt kunne tilpasse seg teknologiutvikling og nye kundekrav. Med etableringen av EVRY Digital Platform Services har selskapet en mer fremtidsrettet organisering, både i forhold til det å kunne tilby tjenestene markedet etterspør i fremtiden, og i forhold til målsetningen om nordisk lederskap.

Viktige satsninger

I tillegg til den organisatoriske utviklingen er det i 2017 iverksatt flere spennende satsninger. EVRY har satset tungt på talenter og har rekruttert en rekke nye medarbeidere med kompetanse på nye teknologiområder. Med interships hos EVRYs Innovation Lab har unge talenter fått prøve seg på spennende digitale problemstillinger knyttet til reelle kundeutfordringer. 

Dette har både materialisert seg i konkrete prosjekter, og bidratt til at EVRY har kunnet rekruttere en rekke nye dyktige medarbeidere. EVRYs Innovation Lab fokuserer på å tiltrekke seg mangfold og bred kompetanse, som speiles med 40 personer fra hele 13 ulike land. Satsningen Cognitive Solutions gjør at flere enn 60 personer nå er dedikerte til å jobbe med kognitive løsninger, og skal bidra til å posisjonere EVRY for fremtidig lønnsom vekst. Det har vært en intensivert satsning på konseptutvikling og EVRY opplever stor interesse fra kunder på programvareroboter (RPA) for automatisering av blant annet kundeservice og regnskap. EVRY har satset på og fått flere kontrakter og oppdrag innenfor områder som Augmented Reality og Virtual Reality.

EVRY inngikk i 2016 et samarbeid med selskapet Method. Formålet var da å etablere et strategisk designmiljø under navnet EVRY Strategic Design Lab, som ble satt opp i Stockholm. Denne enheten forener kunnskapsmiljøer innenfor ledelsesrådgivning, tjenestedesign, kundeopplevelse og digitale løsninger. Satsningen er intensivert i 2017, blant annet med åpningen av EVRY Strategic Design Lab i Oslo. 

Flere spennende kundeprosjekter er realisert. Totalt 60 kunder har i 2017 vært på workshops hos EVRY og utviklet digitale strategier basert på EVRY Strategic Design Methodology. Målet er å hjelpe virksomheter med å skape bedre kundeopplevelser, innovasjon og økt konkurransekraft. Dette miljøet skal realisere vekstmuligheter, ved å tilpasse produkter og tjenester til den digitale kunden.

Alle EVRYs kundegrupper har utbytte av å samarbeide med EVRY Strategic Design Lab. Banksektoren har vært tungt representert i 2017, med særlig vekt på problemstillinger knyttet til Open Banking. Andre eksempler på kundegrupper som har vært innom i 2017 er helsesektoren, kommuner og forsikringsselskaper.

Strategic Design Lab forener kunnskapsmiljøer innenfor ledelsesrådgivning, tjenestedesign, kundeopplevelse og digitale løsninger. Satsningen er intensivert i 2017.

Økt innslag av offshoring

Gjennom flere hundre oppdrag har EVRYs globale leveransesentre utviklet unik kompetanse og innsikt i det nordiske markedet. I tillegg har våre leveransesentre i India og Ukraina mer enn 20 års erfaring med både Fortune 100-selskaper og SMB-kunder i Nord-Amerika og i Europa. Dette drar vi nytte av i våre nordiske leveranser. Kundene får en mer smidig forretningsdrift og økt skalerbarhet gjennom kostnadseffektive leveransemodeller. Det har vært en målsetting å øke automatiseringen av prosesser, og deretter øke innslaget av offshoring-tjenester. EVRY har lykkes med dette i 2017.

Globale partnerskap

Teknologiutviklingen skjer i raskt tempo og gjør egenutvikling til en krevende og risikofylt oppgave. EVRY har derfor på infrastrukturområdet valgt en partnerskapsmodell som hovedstrategi. Selskapet har i dag strategiske samarbeidsavtaler innen skytjenester med IBM, Microsoft, Google og Amazon Web Services. Dette gjør at EVRY kan tilby verdensledende teknologi og prosesser for overgang til skybaserte løsninger, basert på kundenes ønsker og premisser. Samarbeidet med IBM på IT-infrastruktur ble i 2017 utvidet til også å omfatte små og mellomstore virksomheter i Norge og Sverige (Regions).

Reduserte administrasjonskostnader

Markedet EVRY opererer i er internasjonalt og konkurranseutsatt med et stort prispress. Det er avgjørende å forenkle den administrative delen av selskapet og ikke ha for høye stabskostnader for å sikre lønnsomhet. EVRY har hatt en markedsorientert utvikling med økt kundefokus. EVRY er i dag mer strømlinjeformet og tilpasningsdyktig enn for få år siden. Man har jobbet med å redusere administrasjonskostnader (SG&A) og ser en ytterligere nedgang fra fjoråret.Reduksjon har både vært på konsern- og divisjonsnivå.

EVRYs utslippsreduksjon av klimagasser (tCO2e)

Fra og med 2016 er EVRYs operasjoner i India, Latvia, Finland og Ukraina med i selskapets klimaregnskap, i tillegg til Sverige og Norge.

Vår klimapåvirkning

År  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
CDP rangering*  A-  97  91  89  78 

*Rangering fra Carbon Disclosure Project (CDP) som viser bedrifters miljøpåvirkning.

Informasjonssikkerhet

I 2017 har mediene rapportert om flere alvorlige sikkerhetshendelser. EVRY jobber for å ligge i forkant av utviklingen og med å iverksette preventive tiltak. I trusselvurderinger blir bruk av datanettverkoperasjoner og cybersikkerhetstrusler trukket frem av Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste som områder med stort skadepotensiale. EVRY har en betydelig rolle i å drifte samfunnskritiske systemer, i alle sektorer. Det er en klar forventning om at vi leverer sikker og stabil drift, og det jobbes tett med leverandører og kunder. Gjennom et systematisk informasjonssikkerhetsarbeid har EVRY iverksatt nødvendige tiltak for å beskytte konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Brudd på informasjonssikkerheten kan få betydelige konsekvenser for både kundene og EVRY som konsern. Vi er godt rustet for å møte et stadig økende trusselnivå gjennom systematisk informasjonssikkerhets- arbeid både mot kunder og internt. EVRY ser viktigheten av økt kompetanse på informasjonssikkerhetsområdet.

Vi har som mål å bidra til et kompetanseløft internt og i samfunnet generelt. For å bidra til økt kompetanse samarbeider vi med utdanningsinstitusjoner og fagnettverk. EVRY har et utstrakt sikkerhetssamarbeid med nasjonale og internasjonale virksomheter og myndigheter innen informasjonssikkerhetsområdet.

Personvern

EVRY har fokus på personvern i rollen som databehandler for kunder og har iverksatt arbeid for å være i samsvar med den nye Personvernforordningen fra EU (GDPR), som iverksettes 25. mai 2018. EVRY har ansatt et eget personvernombud og har etablert plan og tiltak for å imøtekomme denne ordningen. Vi har også satt personvern på agendaen for våre kunder. Dette gjennom et eget program hvor kunder og andre interessenter får den hjelpen de har behov for.

Gjennom vår virksomhet har vi også et større samfunnsansvar innen informasjonssikkerhets- og personvernområdet. Dette utøves blant annet ved foredrag, kronikker og aktiv dialog med aktører innen informasjonssikkerhetsområdet. EVRY er blant annet sentral samarbeidspartner med IT-sikkerhetskonferansen HackCon.

Klima og miljø

Ved å kutte egne utslipp og utvikle løsninger som reduserer kundenes klimapåvirkning, bidrar EVRY til et lavutslippssamfunn. Klima og miljø har en sentral rolle i EVRYs forretningsetiske retningslinjer. Selskapet skal kontinuerlig forbedre egen klimapåvirkning, og ligge i forkant på å utvikle og fremme miljøvennlig teknologi. I perioden 2011-2016 halverte EVRY sine utslipp av klimagasser. Det jobbes systematisk og langsiktig med å redusere klimapåvirkningen til et absolutt minimum. De viktigste interne tiltakene er energieffektivisering, digital samhandling, reisereduksjon, sunn innkjøpspolitikk og avfallshåndtering med høy grad av gjenbruk og gjenvinning. 

Gjennom utvikling og implementering av smarte IT-løsninger hos selskapets kunder, bidrar EVRY til å redusere klimapåvirkningen i en rekke sektorer. Et godt eksempel på dette er at EVRY og Vipps i 2017 inngikk et unikt samarbeid, som gjør at EVRYs kunder kan distribuere sine fakturaer digitalt via Vipps, noe som gjør at nærmere 60 millioner papirfakturaer vil kuttes i fremtiden. 

I 2016 satte EVRY miljøarbeidet inn i en større sammenheng. FN har definert 17 bærekraftmål og EVRY skal bidra i arbeidet med å nå disse målene. FNs klimapanel har satt opp et scenario (RCP 2.6) med en total reduksjon av klimagasser på 72 prosent i perioden 2010 til 2050. Dette for at verdens temperaturøkning ikke skal overskride 2 grader celsius. EVRY jobber mot et 1,5-gradersmål, slik det er beskrevet i Paris-avtalen. Det jobbes derfor med å redusere klimagassutslippene med 75 prosent frem til 2030 og med hele 90 prosent frem til 2050.

Siden 2011 har EVRY utarbeidet et klimaregnskap og rapportert dette til Carbon Disclosure Project (CDP). Dette er en uavhengig, ikke-kommersiell organisasjon med verdens største database av bedrifters håndtering av klimagassutslipp, måling og rapportering. En høy score fra CDP signaliserer at man måler, verifiserer og styrer sitt karbonutslipp; for eksempel ved å oppnå utslippsreduksjon gjennom å implementere program i leverandørleddet, eller i egen virksomhet. I 2017 ble EVRY plassert i kategorien A-. Snittet i Norden er C.