Get the basics right

Plattform for fremtidig vekst

EVRY har jobbet målbevisst med ytterligere å styrke selskapets forretningsmessige grunnmur i 2017. Det er tatt organisatoriske grep for å levere best mulig på kunders fremtidige digitale behov og vært jobbet med å etablere en kultur for vekst.

I 2017 har vi jobbet med ulike vekstinitiativer, vi har satset på kompetansebygging, ressursutnyttelse og vi har videreutviklet og styrket vår prestasjonskultur. EVRY har definert tre nøkkelstrategier for å levere på selskapets ambisiøse mål, og rigge selskapet for videre organisk vekst:

  • Etablere lederteam med fokus på kommersiell og operasjonell dyktighet
  • Bygge en profitabel, konkurransedyktig og fremtidsrettet infrastruktur
  • Modernisere selskapets kjernebankplattform for å skape et fremtidig  vekstpotensial

Alle disse tre områdene er det levert på i 2017. EVRY har en ny konsernledelse som godt speiler selskapets mål og ambisjoner. For å være en attraktiv partner for kunder og sikre vekst, har EVRY også jobbet med å tiltrekke seg talenter. En rekke dyktige medarbeidere, både innenfor nye teknologiområder og ledelse, har kommet på plass i 2017. Selskapets strategiske partnerskap på IT-infrastruktur er ytterligere forsterket og utvidet gjennom året. EVRY tilbyr robuste og fremtidsrettede infrastrukturløsninger og er en uavhengig tilbyder av skyløsninger som leverer det som passer kundene best. Satsningen på neste generasjon kjernebank og betalingsløsninger har fortsatt i 2017. EVRY jobber målbevisst med å bygge en kundesentrisk kjernebankløsning som gjør banker i stand til å respondere raskere på endringer, og komme raskere ut i markedet med nye verdiøkende tjenester.

I 2017 har vi satset på kompetansebygging, ressursutnyttelse og vi har videreutviklet og styrket vår prestasjonskultur.

Ny leveranseenhet akselererer innovasjon og samarbeid

Det ble i 2017 besluttet å etablere EVRY Digital Platform Services som et nytt forretningsområde, ved å samle EVRY Operations, Cloud Services og Global Delivery i én enhet. Målet er å gjøre EVRY til en pådriver for nye og fremtidsrettede tjenester med skalerbarhet på tvers av alle bransjer. Etableringen er et viktig grep for å styrke EVRYs posisjon som en innovativ og kundesentrisk organisasjon. 

EVRY Digital Platform Services skal bidra til akselerert organisk vekst gjennom å investere i kompetanse og løsninger som gir kunder høy verdi. Enheten vil være en slagkraftig nordisk spydspiss i EVRYs tjenesteutvikling innen strategiske områder som for eksempel kognitiv teknologi. EVRY skal gjennom  denne satsningen raskt kunne ta en posisjon på andre attraktive vekstområder, i takt med at disse utvikles. 

En skybaserte leveransemodell og infrastrukturtjenester gir EVRY en unik plattform for å ta en slik posisjon. EVRY Digital Platform Services vil jobbe for å etablere nye partnerskap med globalt ledende aktører, og videreutvikle de som allerede er på plass. Enheten vil arbeide tett med alle forretningsområdene i EVRY og på tvers av land, og vil således skalere over hele konsernet.

Kontinuerlig forbedring er en viktig del av EVRYs styringssystemer. Kundenes tilbakemeldinger om kvalitet blir målt og etterfulgt i egne kundeundersøkelser. EVRY har også en egen prosess for kundeklager med rapportering til øverste ledelse. Det siste året har systematisk arbeid med kvalitet gitt gode resultater og antall kritiske hendelser er redusert.

Risikoreduserende tiltak

Det er viktig for EVRY å ha god oversikt og kontroll over risikoeksponeringen, og evne til å styre basert på dette. EVRYs overordnede mål for risikostyring er å identifisere og måle risikoer. Dette danner basis for korrekte beslutninger. Ved grundig å vurdere selskapets risikoer i beslutningsprosessen, skal kontroll og styring sikre verdiskaping. Risikostyring er integrert i selskapets styringsmodell og i den finansielle rapporteringen. Sentrale risikoer som forretningsenhetene selv anser som vesentlige, følges opp gjennom konsernledelsens regelmessige gjennomgang av forretningsområdene og de finansielle nøkkeltallene.

Operasjonelt er målet å integrere systematisk risikostyring i konsernets forretningsprosesser, samt støtte våre kunders risikostyring i deres verdikjeder og verdikonstellasjoner. EVRY har etablert et risikostyringsverktøy for å støtte prosessen, og for å sikre sporbarhet og aggregering av respektive risikobilder. Verktøyet inneholder, i tillegg til aggregerte risikobilder, detaljert informasjon om sårbarhet, hvilke risikoer sårbarhetene påvirker og hvilke tiltak organisasjonen har valgt å implementere for å redusere uakseptable risikoer.  Linjeledere vil enkelt kunne følge opp status på implementerte tiltak og raskt få oversikt over prioriterte oppgaver.

EVRY er sertifisert etter følgende standarder:

ISO 9001; 2015   
EVRY Norge  2018 – 09 
EVRY Digital Platform Services  2018 – 11 
EVRY Financial Services Operations  2019 – 11 
EVRY IOS Enterprise  2020 – 01 
ISO 27001; 2013   
EVRY Norge  
2018 – 11 
EVRY Digital Platform Services  
2018 – 11 
EVRY Financial Services Operations  2019 – 11 
EVRY IOS Enterprise  2020 – 01
 
ISO 14001; 2015
   
EVRY AB (Including IOS Enterprise, Information Logistics, Financial Services)  2018 – 11

 
PCI DSS   
EVRY Financial Services   Oppdateres jevnlig 

Etikk

EVRYs forretningsetiske retningslinjer (Code of Conduct) er definerte rammer for hvordan ansatte skal forholde seg til kunder og samarbeidspartnere, medvirke til et godt og inkluderende arbeidsfellesskap, sikre mangfold og bidra til en høy miljøstandard. Retningslinjene er tilgjengelige på konsernets hjemmeside og intranett. Ledere og medarbeidere på alle nivåer i selskapet går i forbindelse med medarbeider- og utviklingssamtalen årlig gjennom de forretningsetiske retningslinjene.

Antikorrupsjon

EVRY arbeider aktivt for å bekjempe alle former for korrupsjon. Gjennom e-læring og skolering trenes de ansatte til å opptre i tråd med konsernets retningslinjer.  Dette gjelder gaver, reiser og andre ytelser. Herunder hvordan ta tydelig avstand fra alle former for smøring og bestikkelser. Compliance-enheten i selskapet jobber proaktivt med bevisstgjøring, og holdningsskapende arbeid for å sikre etterlevelse. Denne enheten gir også råd hvis ansatte har spørsmål om et konkret forhold, eller om en mottatt gave kan være i strid med retningslinjene.

EVRY har etablerte varslingsordninger og rutiner for å håndtere mistanker om korrupsjon i egen virksomhet. I 2017 mottok EVRY flere varslinger. Ingen av dem gjaldt korrupsjon.

Ansvarlighet og bærekraft i leverandørkjeden

EVRY har satt en høy standard for etisk leverandøradferd, og for hvordan våre ansatte skal samhandle med leverandører. Selskapets innkjøpspolitikk og -prosesser skal sikre at ansatte utøver prinsipper som likebehandling, rettferdig konkurranse, antikorrupsjon og åpenhet i grensesnittet med leverandører.

Leverandørene som skal inngå i EVRYs leverandørkjede, både nasjonalt og internasjonalt, må forplikte seg til å følge selskapets retningslinjer innen flere områder: Menneskerettigheter, et ansvarlig arbeidsmiljø slik det er nedfelt i Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) erklæring, HMS, arbeid mot menneskehandel, antikorrupsjon, sosialt ansvar og arbeid for et bærekraftig miljø. Ved å signere på EVRYs Supplier Conduct Principles forplikter leverandøren seg til disse retningslinjene, samtidig som de også skal speile og videreføre våre retningslinjer videre til sine underleverandører.

Det stilles strenge miljøkrav til resirkulering, rensing, lavt energiforbruk og miljøsertifisering. Ved tildeling av kontrakter er miljømessige evalueringskriterier en viktig faktor. EVRY er tilsluttet en internasjonal database der leverandørene må fornye sin kvalifisering hvert år, ved å bekrefte detaljert at bedriftens praksis følger og oppfyller nevnte retningslinjer og prinsipper. Ut fra denne foregår det en syklisk rapportering. 

Basert på en vurdering av risiko relatert til bransje og i hvilket marked eller kontinent selskapene opererer i, har EVRY mandat til å gjennomføre en mer dyptgående revisjon. Alvorlige brudd på retningslinjene gir i henhold til EVRYs kontraktmessige betingelser rett til å bryte en leverandøravtale.

Immaterielle rettigheter

EVRYs immaterielle rettigheter inkluderer firmakjennetegn, varemerker, domenenavn, forretningshemmeligheter, databaser og proprietær kildekode beskyttet av opphavsrett. Selskapets varemerker er registrert hos det norske Patentstyret, og beskyttet i henhold til gjeldende lover om opphavsrett.

EVRYs navn og logo er registrert i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Latvia, Ukraina og India. Navn og logo på EVRYs verdiforslag «Digital Advantage» er registrert i Norge, og til behandling i andre jurisdiksjoner der EVRYs navn er registrert. EVRY eier også varemerket Bekk Consulting. Varemerket Buypass eies gjennom et fellesforetak med Norsk Tipping.