Employee engagement & culture

Digitale talenter skal bygge fremtidens tjenester

EVRY har i 2017 satset tungt på å rekruttere talenter og medarbeidere med kompetanse på nye teknologiområder. En rekke nyansatte har kommet på plass i løpet av året. Disse bidrar aktivt til å videreutvikle EVRY og utvikle fremtidsrettede løsninger som skal gi lønnsom vekst.

Et høyt engasjement blant ansatte er en forutsetning for å lykkes som virksomhet. EVRY har gjennom 2017 arbeidet bevisst med dette, og vi har hatt en positiv utvikling gjennom hele året med tanke på engasjement og hvordan selskapet presterer. Det å etablere en sterkere prestasjonskultur med økt samhandling og nærhet til kundene har vært sentralt i dette.

EVRYs kultur inspirerer til at man skal være modig og fokusere på idéer og innovasjon, uten å være redd for å feile. Vi ønsker å være en forretningspartner som utfordrer og bringer ambisiøse, men realistiske idéer til bordet. I omstillingen av EVRY er det lagt vekt på i større grad å etablere en prestasjonskultur. Denne tar utgangspunkt i å skape økt kundeverdi og bedre forretningsmessige resultater.

EVRYs verdiforslag for eksisterende og potensielle ansatte er «Shape the future today»

Storstilt rekruttering

EVRY har satset tungt på talenter og det å tiltrekke seg nye medarbeidere i 2017. Totalt 600 nyansatte er kommet på plass i 2017, mange med komplementær kompetanse i forhold til det EVRY allerede besitter. Det har kommet på plass en rekke dyktige medarbeidere med kunnskap på nye områder som blant annet Robotics, Augmented Reality og Virtual Reality. Disse jobber aktivt med å utvikle nye løsninger i tett dialog med kundene, som skal gi reell kundeverdi og bidra til lønnsom vekst for EVRY.

Universums oversikt over Norges mest attraktive arbeidsplasser i 2017:

IT ansatte   IT studenter 
1. Google   1. Google  
2. Microsoft   2. Microsoft  
3. FINN.no  3. DNB  
4. EVRY   4. BEKK Consulting*  
5. Telenor  5. Forsvaret 
6. DNB  6. Telenor 
7. BEKK Consulting*   7. EVRY  
8. Forsvaret  8. Kongsberg Gruppen 
9. Knowit  9. Datatilsynet  
10. Visma   10. FINN.no  

EVRY rangeres i Sverige som nr. 74 av IT-studenter, og som nr. 51 av IT-ansatte.
*Datterselskap av EVRY

Attraktiv arbeidsplass for ansatte og nye talenter

Det å utvikle og beholde talenter er kritisk for EVRY. Selskapets ambisjoner på vegne av kunder er ambisiøse, noe som gjenspeiles i selskapets interne ambisjoner. I tillegg til selskapets visjon og verdier har EVRY arbeidet frem et verdiforslag for de ansatte: «Shape the future today».

Dette definerer EVRY som organisasjon og hva de ansatte i selskapet gjør, og definerer også viktige aspekter ved EVRYs kultur. Virksomheter må bli digitale for å opprettholde og styrke sin konkurransekraft. Deres evne til å overleve i fremtiden er avhengig av evnen til å forme fremtiden i dag, og her ønsker EVRY å være en sentral partner for sine kunder. EVRY har behov for å tiltrekke seg ny kompetanse og dyktige talenter, og det nye verdiforslaget snakker også til denne målgruppen. Verdiforslaget reflekterer således muligheten til å forme karrieren og fremtiden i dag.

Kvinneandel

  2017  2016 
Norge  27 %  25 % 
Sverige  29 %  28 % 
Norden  28 %  26 % 

Kvinneandel ledere

  2017  2016 
Norge  26 %  23 % 
Sverige  36 %  29 % 
Norden  29 %  25 % 

Sykefravær

  2017  2016 
Norge  3,0 %  3,4 % 
Sverige  3,3 %  3,4 % 
Latvia  3,6 %  3,1 % 
India  2,1 %  2,0 % 
Ukraina  1,2 %  1,1 % 

Snittalder

  2017  2016 
Konsern  38 år  39 år 

Arbeidsmiljø og medarbeidertilfredshet

EVRY skal være en attraktiv arbeidsplass, og arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Medarbeidertilfredsheten blir målt kvartalsvis. Resultatene skal behandles i alle EVRYs styrende organer, samt medarbeider- og ledergrupper på alle nivåer. Sentrale temaer i medarbeidermålingen er arbeidsmiljøet, ansattes motivasjon, engasjement, ledelse, omdømme og etterlevelse av selskapets verdier. Resultatene fører til konkrete forbedringstiltak i EVRYs handlingsplaner.

Det har blitt jobbet målrettet med dette i 2017. Det er oppnådd en positiv utvikling til tross for et år med betydelig omstilling. I selskapets medarbeiderundersøkelse har de ansattes totalscore økt fra 75,3 i fjerde kvartal 2015 til 81,6 i fjerde kvartal 2017. Alle målingsområder har en god utvikling gjennom både 2016 og 2017. Særlig stolthet, som lå lavere enn ønsket i fjerde kvartal 2015, har hatt en solid fremgang fra 66,4 til 76,4 i fjerde kvartal 2017.

Medarbeiderutvikling

EVRY har etablerte prosesser og systemer for utvikling av de ansatte. Dette er innarbeidet i en årlig syklus med medarbeider og utviklingssamtaler i første og tredje kvartal, der innplassering i selskapets karrieremodell kalibreres, personlige mål settes og kompetansepåfyll avtales. I tillegg til intensiv læring i krevende oppdrag og prosjekter, foregår mer formell læring og sertifiseringer via et bredt tilbud fra EVRY Academy. Her tilbys kurs levert av både interne og eksterne til alle ansatte, både i klasserom og som e-læring. Vårt mål er å beholde og videreutvikle de ansatte til å vokse sammen med bedriften. Vi har etablerte prosesser som sikrer dette forankret i selskapets driftsmodell. Videre fremheves en kultur der vi vektlegger at alle ansatte er betrodde kunnskapsmedarbeidere hvis utvikling og mestring er vesentlig for EVRYs suksess, internt og eksternt. Vår organisasjonskultur skal være vårt fremste konkurransefortrinn og krever kontinuerlig og systematisk oppmerksomhet for å kunne ligge i front.

Likestilling og demografi

EVRY har på konsernnivå mer enn 2 400 kvinnelige medarbeidere, som samlet utgjør 28 prosent av arbeidsstokken. Selskapet er et av Nordens største arbeidsplasser for kvinner innen IT. Kvinnelige medarbeidere utgjør 27 prosent av arbeidsstokken i Norge og 29 prosent i Sverige. Kvinnelige og mannlige arbeidstakere har lik tilgang til samme type stillinger. Kjønnsfordelingen gjenspeiler seg også blant lederne, med en kvinneandel på 26 prosent i Norge og 36 prosent i Sverige.

Det er innarbeidet personalmessige retningslinjer slik at det ikke forekommer forskjellsbehandling mellom kvinner og menn i saker som lønn, avansement og rekruttering. Gjennomsnittslønnen for kvinnene er noe lavere enn for menn. Kvinners årslønn i prosent av menns årslønn er 90,7 prosent. Dette gjenspeiler gjennomsnittsalderen, og dermed ansienniteten, som er noe lavere blant kvinnene enn menn. Ved rekruttering legges det vekt på å tiltrekke seg godt kvalifiserte medarbeidere av begge kjønn. Konsernets medarbeidere har betydelig erfaring og gjennomsnittsalderen er 38 år. I 2017 besto EVRYs konsernledelse av totalt ni personer, hvorav én kvinne. Styret i EVRY ASA hadde en kvinneandel på 42 prosent.

Q4-2015
Q1-2016
Q2-2016
Q3-2016
Q4-2016
Q1-2017
Q2-2017
Q3-2017
Q4-2017

Index

Q4-2015
Q1-2016
Q2-2016
Q3-2016
Q4-2016
Q1-2017
Q2-2017
Q3-2017
Q4-2017

Pride

Q4-2015
Q1-2016
Q2-2016
Q3-2016
Q4-2016
Q1-2017
Q2-2017
Q3-2017
Q4-2017

Commitment

Q4-2015
Q1-2016
Q2-2016
Q3-2016
Q4-2016
Q1-2017
Q2-2017
Q3-2017
Q4-2017

Leadership

Q4-2015
Q1-2016
Q2-2016
Q3-2016
Q4-2016
Q1-2017
Q2-2017
Q3-2017
Q4-2017

Execution capabilities

Sykefravær og ulykker

EVRY arbeider systematisk og langsiktig med helse, miljø og sikkerhet. Innsatsen rettes først og fremst mot forebyggende arbeid, slik at sykefraværet holdes lavest mulig og at skade på liv, helse, miljø og materielle verdier unngås. Risikoen for akutte skader og brann er svært lav. Det forebyggende helsearbeidet omfatter tidlig innsats ved begynnende plager, et sunt kosthold i EVRYs kantiner og aktive bedriftsidrettslag.

Inkluderende arbeidsliv

EVRY tilstreber et godt og inkluderende arbeidsfellesskap fritt for diskriminering av religion, hudfarge, kjønn, legning, alder, funksjonshemming eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Konsernets norske del har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) for å styrke fokuset på arbeidsmiljøtiltak, forebyggende sykefraværsarbeid og mangfold. Konsernet samarbeider med Telenor Open Mind og tilbyr jevnlig praksisplasser for personer med funksjonsnedsettelser.

Menneskerettigheter

Den viktigste menneskerettigheten for EVRYs ansatte er knyttet til personvern. EVRY har som behandlingsansvarlig for egne personopplysninger fokus på dette. Vi har iverksatt arbeid for å være i samsvar med den nye Personvernforordningen fra EU (GDPR), som trer i kraft 25. mai 2018. EVRY støtter FNs menneskerettighetsdeklarasjon med tilhørende konvensjoner.

Selskapet legger spesielt vekt på å sikre medarbeideres grunnleggende rettigheter, slik disse er nedfelt i ILOs kjernekonvensjoner. EVRYs etiske retningslinjer er i tråd med FNs Global Compact. Det forplikter selskapet til å jobbe for ti grunnleggende prinsipper for arbeidstakernes rettigheter, miljø og sosialt ansvar. EVRYs leverandører skal også tilfredsstille de standardene EVRY selv har på alle områder knyttet til samfunnsansvar.