BREV FRA KONSERNSJEF

EVRY mot et nytt nivå

Digital transformasjon er på agendaen i alle bransjer og sektorer. For EVRY betyr dette store muligheter for vekst og utvikling. Vår utfordring blir å møte behovet i markedet med kunnskap, innsikt og fremsynthet. Veksten fremover kommer ikke innenfor tradisjonell IT, men fra digital virksomhetsutvikling.

Digital transformasjon er på agendaen i alle bransjer og sektorer. For EVRY betyr dette store muligheter for vekst og utvikling. Vår utfordring blir å møte behovet i markedet med kunnskap, innsikt og fremsynthet. Veksten fremover kommer ikke innenfor tradisjonell IT, men fra digital virksomhetsutvikling.

Innovasjon og anvendelse av kognitive teknologier illustrerer mulighetsrommet. Analyseselskapet Gartner venter at 25 prosent av service-funksjoner og kundestøtte vil bli håndtert av virtuelle assistenter i 2020. Det representerer mer enn en tidobling på fem år. På verdensbasis venter Gartner at investeringene i innføring av smarte maskiner vil øke fra én milliard dollar i 2016 til 30 milliarder dollar i 2021.

For å møte teknologiutviklingen har EVRY fra 2015 vært igjennom en omfattende endringsprosess. Noe av det første vi tok tak i var strategien innenfor infrastrukturområdet. Egenutvikling av teknologi var krevende, risikofylt og gav ikke nok konkurransekraft. EVRY valgte derfor partnerskap som hovedstrategi. Vi har etablert strategiske samarbeidsavtaler med IBM, Microsoft, Google og Amazon Web Services. Dette har redusert vår risikoeksponering og vi tilbyr nå verdensledende teknologi og prosesser for overgang til skybaserte løsninger. Dette kombinerer vi med vår lokale tilstedeværelse, markedsforståelse og lagringsløsninger i Norge og Sverige. I 2016 etablerte vi enheten EVRY Cloud Services for ytterligere styrking av vår satsning på skytjenester. 

Målet fremover er å hjelpe våre kunder over på moderne, skalerbare og effektive infrastrukturplattformer. For mange virksomheter er dette en komplisert operasjon. Det er derfor en fordel at EVRY også kjenner den «gamle verden», og grepene som sikrer en vellykket transformasjon.

Innenfor Financial Services har vi satt inn store ressurser i utvikling av neste generasjon kjernebankløsning, og har reforhandlet og forlenget en rekke avtaler. Vi bygger opp kunnskap og innsikt innenfor områder som blockchain, EUs Payments Services Directive 2, maskinlæring og automatisering, som vil påvirke banksektoren i årene fremover. Ambisjonen er å ekspandere virksomheten og bli den ledende aktøren innenfor FinTech i Norden.

I vår endringsreise har vi også effektivisert driften, forenklet organisasjonsstrukturen og blitt mer markeds- og kunderettet. Vi ønsker å bruke våre ressurser på det som bygger kundeverdi. Dette har allerede gitt positive utslag i form økt driftskvalitet, flere store kontrakter, betydelig økt kundetilfredshet og stort internt engasjement. Det siste er avgjørende da vi i årene fremover må utvikle vår kompetanse på nye områder.

I sum har 2016 vært et meget godt år for EVRY. Vi må likevel erkjenne at vi  må legge listen enda høyere for å bevare og styrke vår posisjon i et krevende marked. Både markedet og kundenes forventninger endres raskt. Tidligere kom kundene med klare bestillinger,  tydelige behov og spesifiserte krav. I dag er usikkerheten større, og kunder søker i større grad råd om hvordan  digitale løsninger kan skape bedre tjenester og økt konkurransekraft.

EVRY besitter betydelig teknologikunnskap som vi i enda større grad må koble med strategisk forståelse og innsikt. I 2016 etablerte vi EVRY Strategic Design Lab i samarbeid med Method. Her smelter teknologi, designtenkning og strategisk forståelse sammen på en helt ny måte. Vi starter med å se på hva som driver endringer hos våre kunders kunder og hvilke strategiske muligheter det gir. Innsikten tar vi videre til prøveprosjekter. Utviklingen går raskt og muligheter må utforskes konkret, både for å lære og for hurtig å kunne utnytte det som viser seg å ha et reelt potensial for verdiøkning.

Vår endringsreise skal ta EVRY til et nytt nivå. «Operational excellence» og kvalitet i våre leveranser er grunnleggende elementer. Vekst og lønnsomhet er viktige måleparametere, men nivået vi strekker oss mot handler om å komme nærmere våre kunders kunder. Vi må forstå og være en samarbeidspartner som bidrar til å løfte kundetilfredshet, verdiskapning og konkurransekraft hos våre kunder. Det er dette verdiforslaget vi kaller «Digital Advantage».

“Målet vårt er å komme nærmere våre kunders kunder.”